Thiết kế bao bì nước Ngọt Tastee

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Nước Ngọt

Khách Hàng: Đại Dương Xanh

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]